Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti MAMpici s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení a Definice
 1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také “VOP”) se řídí právní vztahy mezi obchodní společností MAMpici sro, se sídlem Ždiarska 17, 040 12 Košice, IČO: 52 251 276, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka číslo: 45935 / v, DIČ: 2120965242, DIČ: SK2120965242 (dále také jako “prodávající) a každou osobou, která je Kupujícím produktu nabízeného prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího.
 2. Kontakt na Prodávajícího je: email: reklamacie@mampici.com, telefonní číslo: 0951659226
 3. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému prostřednictvím kterého provozuje internetový obchod na doméně s názvem www.mampici.com (dále také “Internetový obchod”).
 4. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího nebo která provedla objednávku emailem, které byla ze strany Prodávajícího zaslána cenová nabídka a která tuto cenovou nabídku akceptovala.
 5. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy dle těchto VOP nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 6. Produkty jsou výrobky, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě Prodávajícího (dále také jako produkty “).
 7. Smlouvou se rozumí kupní smlouva.
 8. Příslušným orgánem vykonávající dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inspektorát Slovenske obchodní inspekce se sídlem v Košicích pro Košický kraj

Vrátna 3

P.O. BOX A-35

040 65 Košice 1

tel.č. 055/729 0705, 055/622 7655

fax.č. 055/622 4695

Fmulář pro podávání podnětůor:https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 1. V případě jakýchkoliv stížností nebo podnětů, ty Kupující může adresovat i přímo Prodávajícímu, přičemž doporučujeme Kupujícím, aby na zasílání stížností a podnětů prodávajícímu využili emailovou adresu prodávajícího: reklamacie@mampici.com. Jakákoliv stížnost bude posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů v souladu s právním řádem Slovenské republiky. Přičemž o jejím vybavení informujeme spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.
 1. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

 1. Pokud je kupujícím spotřebitel, za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje umístění nabízeného produktu v internetovém obchodě a kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email.
 2. Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka produktu kupujícím podnikatelem a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
 3. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků Prodávajícího a Kupujícího.
 4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena produktů objednaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen “kupní cena” nebo “cena”), je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím. Uvedená cena je konečná – s výjimkou ceny za přepravu produktu, která bude účtována zvlášť podle čl. VII. a poplatků za platbu podle čl. IV.
 2. Základním platidlem je měna CZK
 3. Ke kupní ceně podle tohoto článku budou účtovány náklady na přepravu produktu podle čl. VII těchto Všeobecných obchodních podmínek a náklady na platbu podle čl. IV těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 1. Způsoby platby
 1. Za produkty v Internetovém obchodě Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:
 1. platba na dobírku – zpoplatněna sumou
 2. platba kartou prostřednictvím platební brány
 3. platba bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího, na základě faktury vystavené Prodávajícím
 1. dodání produktů

 1. Produkt je ze strany Prodávajícího expedován do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a Kupujícímu je produkt doručen do 10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy – to vše v případě, že si Kupující jako způsob platby zvolil platbu na dobírku. V případě, že si Kupující jako způsob platby zvolil platbu bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího, na základě faktury vystavené Prodávajícím, je takový produkt ze strany Prodávajícího expedován do 5 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet Prodávajícího a produkt je doručen kupujícímu do 10 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
 2. Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce.
 3. Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím. Pokud Kupující neuvede zvláštní adresu pro dodání produktu, je touto adresou adresa bydliště Kupujícího.
 4. Dodanie produktu predávajúci uskutoční niektorým zo spôsobov podľa článku VIII týchto VOP, a to v závislosti od voľby Kupujúceho.
 5. Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním Kupujícímu (nebo Kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu).
 6. Prodávající může zaslat produkt, který je okamžitě dostupný, Kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že Kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo Kupujícímu oznámeno před uzavřením smlouvy.
 1. Převzetí produktu

 1. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na kující jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné osoby.
 2. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí produktu.
 3. Kupující má právo nepřevzít dodaný produkt, pokud je dodán produkt jiného typu nebo v případech:
 1. dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou smlouvou (jiné nebo poškozené věci),
 2. dodání věci v poškozeném obalu nebo,
 3. dodání věci bez příslušných dokladů.
 1. Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit kupní cenu za produkt řádně a včas.

VII. Přepravní – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu

 1. Přepravní náklady Prodávajícího nejsou zahrnuty v ceně produktu. Tyto budou vyčísleny a oznámeny Kupujícímu před uzavřením smlouvy až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Kupující se zavazuje uhradit přepravní náklady spolu s kupní cenou.

VIII. Odstoupení kupujícího od smlouvy bez uvedení důvodu

 1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí produktu. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, odstoupení od smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu prodávajícího, která je: MAMpici sro, Ždiarska 17, 040 12 Košice . Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat produkt zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím ke stažení produktu.
 3. Odstoupení od smlouvy lze u prodávajícího uplatnit také v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (např. E-mail). Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn v internetovém obchodě prodávajícího. Doporučujeme spotřebiteli aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh od jakého produktu odstupuje, jméno a příjmení, adresu a případně i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl prodávajícímu z odstupující smlouvy, pokud se rozhodne, že si žádá zaslat platbu za produkt na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě prodávající vrátí spotřebiteli platbu za produkt stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě.
 4. Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku takového zacházení s produktem, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti produktu. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty produktu v případě, že nebyl prodávajícím informován o možnosti odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení. Pokud hodnota produktu byla snížena v důsledku nakládání s produktem, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti produktu (např. Produkt bude poškozen), spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za takto vzniklou škodu. Za zacházení s produktem nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti produktu bude považováno zejména použití produktu ve větší míře, než jaká je nutná k zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti produktu. Za snížení hodnoty produktu budou stejně považovány především opodstatněné výdaje na uvedení výrobku do předešlého stavu.
 5. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb., Nese podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. náklady na vrácení produktu prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám.
 6. Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacené plnění za produkt, jakož i všechny platby, které od spotřebitele přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné, jakož i jiných nákladů a poplatků, a to do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Uvedené se netýká nákladů na vrácení zboží, které nese spotřebitel sám za podmínek uvedených v bodě 6 tohoto článku.
 7. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím.
 8. Zásilky poslané v případě odstoupení od smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzato. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně.
 9. Prodávající informuje spotřebitele, že ve smyslu § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb., Není spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
 10. je předmětem smlouvy prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 11. je předmětem smlouvy prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím
 12. je předmětem smlouvy prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

 1. Alternativní řešení sporů

 1. V případě, že Kupující, který je spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost Kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č.391 / 2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/; kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících ze smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících se smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk a v zákoně č.391 / 2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.
 2. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání smlouvy dle těchto VOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40 / 1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.
 3. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
 4. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád, který je zveřejněn v Internetovém obchodě Prodávajícího.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě Prodávajícího dne 04.03.2021
0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdný