Reklamace, výměna, vrácení

FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ
FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Reklamační řád

obchodní spoločnostiMAMpici s.r.o.

I. Všeobecné ustanovení

 1. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen “občanský zákoník”), zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění / dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele” /, zákona č.102 / 2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění a zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění.
 2. Prodávajícím je obchodní společnost MAMpici sro, se sídlem Ždiarska 17, 040 12 Košice, IČO: 52 251 276, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka číslo: 45935 / V, DIČ: 2120965242, DIČ: SK2120965242 , email: reklamacie@mampici.com, telefonní číslo: 0951659226 (dále jen “prodávající”).
 3. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému prostřednictvím kterého provozuje internetový obchod na doméně s názvem mampici.com (dále také “Internetový obchod”).
 4. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího – spotřebitele při uplatňován práv z vad věci (zboží) ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího provozovaného na stránce mampici.com.
 5. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího nebo která provedla objednávku emailem, které byla ze strany Prodávajícího zaslána cenová nabídka a která tuto cenovou nabídku akceptovala.
 6. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy dle VOP nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 7. Produkty jsou výrobky, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě Prodávajícího (dále také jako produkty “).
 8. Smlouvou se rozumí kupní smlouva.

II. Odkazy

 1. Tento Reklamační řád tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných v Internetovém obchodě Prodávajícího.

III. Odpovědnost prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

 1. Prodávající je povinen dodat produkt v souladu s uzavřenou smlouvou t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaný produkt při převzetí Kupujícím. Prodávající odpovídá také za vady, které se vyskytnou po převzetí produktu v záruční době (záruka). Vady musí Kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
 3. Kupující je oprávněn prodávaný produkt, před převzetím prohlédnout.
 4. Prodávající neodpovídá za vady způsobené:
 1. charakterem produktu,
 2. neodborným nebo neoprávněným zásahem do produktu,
 3. cizími látkami a tekutinami vniklými do produktu,
 4. neodvratnou událostí (živelné pohromy, atd.),
 5. běžným opotřebením produktu.

IV. Záruční doba

 1. Záruční doba je 24 měsíců. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záruční doby začínají běžet od převzetí produktu Kupujícím.
 2. Pokud Kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 1 tohoto Reklamačního řádu.
 3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen produkt převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
 4. Pokud dojde k výměně produktu za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
 5. Práva z odpovědnosti za vady produktu, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

V.Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

 1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady doručením reklamované věci na adresu: MAMpici s.r.o., se sídlem Ždiarska 17, 040 12 Košice.
 2. Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně v místě podnikání prodávajícího nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Česká pošta a.s.
 3. Kupujícímu se doporučuje při uplatňování reklamované věci popsat vadu a uvést jak se vada projevuje.
 4. V případě, že Kupující reklamuje produkt jinak než osobně, doporučujeme Kupujícímu aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady produktu a dokladem prokazujícím zakoupení produktu v našem obchodě / například doklad o zaplacení, faktura, záruční list /, a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.
 5. Produkt v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Produkt nezasílejte formou dobírky, ta nebude z naší strany převzata.
 6. Během doby provozu Prodávající určí osobu odpovědnou a pověřenou přijímat a vyřizovat reklamace.
 7. Po převzetí reklamovaného produktu prodávajícím bude kupujícímu vystaveno potvrzení o uplatnění reklamace ihned; ak tomu brání závažné okolnosti tak bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 8. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu; na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto bodu začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 9. Pokud spotřebitel reklamaci produktu uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
 10. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 11. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb.
 12. Náležitosti odborného posouzení podle bodu 9 tohoto článku:

Odborné posouzení musí obsahovat:

 1. a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,
 2. b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,
 3. c) popis stavu výrobku,
 4. d) výsledek posouzení,
 5. e) datum vyhotovení odborného posouzení.
 1. O vyřízení reklamace a o způsobu jejího vyřízení je Prodávající povinen informovat Spotřebitele a to vhodnou a prokazatelnou formou / písemně /, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Za ukončení reklamačního řízení / reklamace / se považuje její vybavení. Pod vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného produktu, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny produktu, vyplacením přiměřené slevy z ceny produktu nebo její odůvodněné zamítnutí.
 3. Reklamovaný produkt Prodávající po vyřízení reklamace Kupujícímu doručí stejnou formou, jakou byla reklamace uplatněna ze strany Kupujícího. Změna formy doručení je možná pouze na základě souhlasu Kupujícího.

VI. Práva kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu produktu nebo pokud se vada týká jen součásti produktu, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu produktu nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný výrobek za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 2. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se produkt mohl řádně užívat jako produkt bez vady, má kupující právo na výměnu produktu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad produkt řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny produktu.
 3. Li věc prodávaná za nižší cenu nebo má použitá věc vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění v Internetovém obchodě Prodávajícího dne 04.03.2021
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto Reklamačního řádu. Povinnost písemného oznámení změny Reklamačního řádu je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího.

Adresa pro vrácení zboží:
MAMpici s. r. o.
Ždiarska 17
04012 Košice

Kontaktní údaje:
email: info@www.mampici.cz , tel. č.: +421 951 659 226

0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdný